MUST BE 18 OR OLDER - MUST READ TERMS OF SERVICE You Are On: Translations
Prison Educators! Do you need paper, pencils, computers, books, etc.? We have many good people who want to help! Place a free listing in Books Behind Bars!

WriteAPrisoner.com – B?n tù qua thu

WriteAPrisoner.com – B?n tù qua thu

WriteAPrisoner.com – là m?t trang web giúp nh?ng tù nhân th?c tìm du?c nhau qua thu. Các nam và n? tù nhân cô don dang d?n v?i chúng tôi v?i con s? k? l?c d? tìm b?n bên ngoài b?n b?c tu?ng nhà tù. Nh?ng ngu?i mà các b?n s?p g?p trong trang web này là r?t da d?ng v? tu?i tác, v? noi s?ng và quan tr?ng hon là lý do t?i sao h? ph?i vào tù. T?t c? h? d?u có m?t di?m chung là vô cùng cô don và r?t mong mu?n du?c b?u b?n.

Hàng ngàn nam n? tù nhân quen nhau qua thu b? lãng quên trong các tr?i c?i t?o, các nhà tù qu?n, các tr?i giam và nhà tù ngo?i qu?c dang mòn m?i hy v?ng nh?n du?c thu t? có th? dua h? t?i tình b?n, s? lãng m?n ho?c s? giúp d? v? lu?t pháp. B?n tù ? Các m?c giao v?t là nh?ng m?u tin cá nhân có kèm ?nh. Nên nh? r?ng , trong th? gi?i ?o này, tù nhân không th? tham gia nói chuy?n tr?c tuy?n và g?i thu di?n t? vì h? không du?c dùng máy tính. Các b?c thu g?i ch?m lúc này tr? thành nh?ng món quà luu ni?m thân thuong khoi d?y quy?n con ngu?i và s? hòa nh?p c?ng d?ng khi b?n vi?t thu cho nh?ng ngu?i b?n tù. Thêm n?a, trang web này s? cho phép b?n g?i thông di?p d?u tiên di kèm theo m?t d?a ch? ph?n h?i. Chúng tôi s? in ra và g?i chúng th?ng cho nh?ng ngu?i b?n tù, ti?t ki?m chi phí buu di?n cho b?n.

Các nam n? tù nhân d?ng sau song s?t r?t hi?m khi nh?n du?c thu và ? trong phòng giam t?i t?n 23 ti?ng m?t ngày. Ngu?i thì ch? thi hành án t? hình. Ngu?i thì héo mòn trong phòng bi?t giam. B?n cung s? tìm th?y các tù nhân chính tr? và tù nhân chi?n tranh trên trang web này. M?t ngu?i b?n qua thu có th? là m?i quan h? duy nh?t mà h? có. Tình b?n d?i v?i nh?ng ngu?i b? tù giam h?u nhu là không có, d?c bi?t d?i v?i nh?ng b?n tù án t? hình th?m chí còn b? cách ly v?i nh?ng b?n tù khác. Chìa tay ra v?i nh?ng b?n tù qua thu có l? là hành d?ng vô tu l?i nh?t là b?n làm du?c trong cu?c d?i mình. B?n có vui lòng chìa tay ra và vi?t thu cho m?t tù nhân ngay hôm nay ?


spacer
Visit our sponsors
Visit our sponsors

2000-2018 WriteAPrisoner.com, Inc. All Rights Reserved. Must be 18 to be viewing this website and have read our Terms of Service.